Algemene Servicevoorwaarden

1. toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden van "AFATEK AG". (hierna te noemen "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant met de Verkoper sluit met betrekking tot de producten en/of diensten die in de online shop van de Verkoper worden aangeboden. De opname van de eigen voorwaarden van de klant is hiermee in tegenspraak, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Klanten in de zin van artikel 1.1 zijn zowel consumenten als ondernemers, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling verricht voor een doel dat niet is toe te rekenen aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

2. het sluiten van een contract

2.1 De productafbeeldingen in de online shop van de verkoper dienen voor het indienen van een wettelijk bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier indienen. Bij het bestellen via onze online shop bestaat het bestelproces in totaal uit 4 stappen. In de eerste stap selecteert u de gewenste goederen. In de tweede stap voert u uw klantgegevens in, waaronder het factuuradres en eventueel een ander afleveradres, en selecteert u de gewenste wijze van verzending. In de derde stap kiest u hoe u wilt betalen. In de laatste stap heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. naam, adres, wijze van betaling, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, doet de klant in de laatste stap van het bestelproces een wettelijk bindend contractvoorstel met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. Voor het bindend indienen van de bestelling kunnen alle invoergegevens continu worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- of muisfuncties.

2.3 Indien de klant zijn aanbod per fax, per e-mail of via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier indient, bevestigt de verkoper de ontvangst van het aanbod van de klant onmiddellijk elektronisch (fax of e-mail).

2.4 De verkoper kan het aanbod van de klant accepteren door middel van een schriftelijke (brief) of elektronisch verzonden (fax of e-mail) orderbevestiging of door het leveren van de goederen. De verkoper heeft het recht om de bestelling te weigeren.

2.5 De bestelgegevens worden door de verkoper opgeslagen en kunnen door de klant na verzending van zijn bestelling via de met een wachtwoord beveiligde klantenaccount worden opgehaald, op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt.

2.6 De orderverwerking en het contact worden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking uitgevoerd. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3. herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht, moet u ons dat geven:

AFATEK AG
Münchener Straße 13
85247 Schwabhausen
Deutschland
+49 (0)8138 795 993 4
eMail: service@afatek.nl


informeer ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met u; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren:

AFATEK AG
Münchener Straße 13
85247 Schwabhausen
Deutschland

terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking ervan.

Uitsluiting
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de koper.

Voorbeeld voor het herroepingsformulier

Einde van de annuleringsverzekering

4. prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de verkoper opgegeven prijzen zijn definitieve prijzen, d.w.z. ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief de wettelijke Duitse belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productpresentatie in de offerte. Onze betaaldienstverlener voor betaling met creditcard is PayPal.

4.2 De verkoper biedt de volgende betalingsmogelijkheden voor leveringen binnen Duitsland, tenzij anders vermeld in de desbetreffende productpresentatie in de offerte:

Vooruitbetaling per
Bankoverschrijving
Creditcard
PayPal
Onder rembours
levering op rekening

4.3 Indien de verzending naar het buitenland aanvullend wordt aangeboden voor het betreffende product, heeft de klant de volgende betalingsmogelijkheden voor leveringen naar het buitenland, tenzij anders vermeld in de betreffende productpresentatie in de aanbieding:

Vooruitbetaling per
Bankoverschrijving
Creditcard
PayPal
Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie worden in individuele gevallen extra kosten gemaakt, zoals extra belastingen en/of rechten, bijvoorbeeld in de vorm van douanerechten.

4.4 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden.

4.5 De klant heeft alleen recht op verrekening als de tegenvordering onbetwist, rechtsgeldig vastgesteld of erkend is door de verkoper.

4.6 De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie komen.

5 Leverings- en verzendingsvoorwaarden en risico-overdracht

5.1 De levering van de goederen gebeurt regelmatig via de verzendingsroute en op het door de klant opgegeven leveringsadres. Bij de verwerking van de transactie is het in de aankoopprocedure van de verkoper aangegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan is het door de klant bij PayPal opgeslagen afleveradres bepalend voor de keuze van de betaalmethode PayPal.

5.2 Indien een levering aan de klant niet mogelijk is, stuurt de opdrachtgever de goederen terug naar de verkoper, waarbij de kosten voor de mislukte levering voor rekening van de klant komen. Dit geldt niet als de klant tijdelijk niet in staat was om de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de klant vooraf redelijk op de hoogte had gesteld van de dienst of als de klant daardoor gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

5.3 In principe gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen over op de klant of een persoon die bevoegd is om de goederen bij levering in ontvangst te nemen. Indien de klant een ondernemer is (die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit; § 14 BGB), gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging bij postorderaankopen over op een geschikte vervoerspersoon bij de levering van de goederen in de vestiging van de verkoper.

5.4 De koper dient de goederen bij ontvangst op transportschade te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele zichtbare schade en van eventuele verborgen schade onmiddellijk na ontdekking, uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering van de zending, schriftelijk of per fax of e-mail. In het andere geval wordt aangenomen dat de goederen in de staat waarin ze zijn geleverd volgens contract zijn geleverd. De melding van de schade moet het type en de omvang van de schade voldoende duidelijk aangeven.

5.5 Ten aanzien van een ondernemer gelden alle overeengekomen leveringstermijnen onder voorbehoud van correcte en tijdige levering aan de verkoper in gevallen waarin de verkoper een concrete dekkingstransactie heeft afgesloten en niet verantwoordelijk is voor het gebrek aan beschikbaarheid.

6. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen van de verkoper blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is ontvangen.

7. aansprakelijkheid voor gebreken

Indien er sprake is van een defect in het gekochte artikel zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Hiervan afwijkend geldt:

7.1 Voor ondernemers - een onbeduidend gebrek rechtvaardigt in principe geen aanspraken op gebreken, - de verkoper heeft de keuze van het soort nakoming achteraf, - de verjaringstermijn voor gebreken is een jaar vanaf de risico-overdracht bij nieuwe goederen, - de rechten en aanspraken wegens gebreken zijn in principe uitgesloten bij gebruikte goederen, - de verjaringstermijn begint niet opnieuw als er een vervangende levering wordt gedaan in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Voor consumenten is de verjaringstermijn voor garantieclaims als volgt
- in het geval van nieuwe goederen, twee jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant.
- in het geval van gebruikte goederen, één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant, met de beperking van artikel 7.3.

7.3 Voor ondernemers en consumenten gelden de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 7.1 en 7.2 niet voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten die de koper op grond van de wettelijke bepalingen kan doen gelden voor gebreken. Op deze vorderingen is artikel 8 van toepassing.

7.4 Verder blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB onaangetast. Hetzelfde geldt voor ondernemers en consumenten in geval van opzettelijke plichtsverzuim en het frauduleus verzwijgen van een gebrek.

7.5 Indien de klant een handelaar is in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is de klant onderworpen aan de commerciële plicht om gebreken te onderzoeken en te melden conform § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant een consument is, wordt hij verzocht een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

7.7 Indien de aanvullende prestatie is uitgevoerd door middel van een vervangende levering, is de klant verplicht de geleverde goederen eerst binnen 30 dagen op kosten van de verkoper aan de verkoper te retourneren. De terugzending van de defecte goederen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7.8 De overdracht van de garantieclaims van de klant is uitgesloten.

8. terugzending van goederen in B2B met bedrijven

8.1 Wij nemen de door ons geleverde producten alleen terug aan klanten die ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst in de uitoefening van hun zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit (ondernemers) handelden, na voorafgaande overeenkomst. Goederen die klantspecifiek zijn besteld, zijn uitgesloten van retourzending. De administratiekosten voor geretourneerde goederen bedragen 15% van de waarde van de goederen. Goedgekeurde retourzendingen worden zonder uitzondering gratis aan ons doorgegeven.

8.2 Garantie- of garantiegevallen worden geregeld volgens de voorwaarden van de respectievelijke fabrikanten. Claims voor herbewerking, gevolgschade, schadeclaims van welke aard dan ook etc. zijn uitgesloten.

8.3 Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

8.4 Wij beslissen over het retourtransport, ook als het gaat om erkende garantiegevallen. De plaats van de rectificatie van de gebreken en de plaats van de klacht is München.

9. aansprakelijkheid

9.1 De Verkoper is zonder enige beperking aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, in geval van bedrieglijke opzet en garantiebeloftes en indien de aansprakelijkheid gebaseerd is op dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Productaansprakelijkheidswet.

9.2 Voor het overige is de verkoper als volgt aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrond:

9.2.1 Indien de Verkoper een wezenlijke contractuele verplichting (de zogenaamde kardinale verplichting) onzorgvuldig heeft geschonden, is de aansprakelijkheid voor de vergoeding van materiële schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende gemiddelde schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract volgens de inhoud ervan oplegt aan de verkoper om het doel van het contract te bereiken, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

9.2.2 Indien de verkoper door nalatigheid een onbeduidende contractuele verplichting heeft geschonden, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de waarde van de bestelling.

10e Algemene Bepalingen

10.1 Al onze technische productspecificaties zijn niet bindend en ontslaan u niet van uw eigen onderzoek, geen aansprakelijkheid voor fouten. Alle merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars.

10.2 De inkoopvoorwaarden van onze klanten worden niet erkend.

11. toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

11.2 Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de vestigingsplaats van de verkoper. Hetzelfde geldt als de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft, of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om ook de rechtbank in een andere rechtsgebied aan te spreken, blijft hierdoor onaangetast.

11.3 De contracttaal is Duits.