Herroepingsrecht

Informatie over herroepingsrecht

Zij hebben het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen op te zeggen, zonder de redenen daarvoor aan te geven.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u het laatste product of een derde die u heeft aangewezen en die niet de vervoerder is, in bezit heeft genomen of in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te presenteren:

AFATEK AG

Münchener Straße 13

85247 Schwabhausen

Deutschland

+49 (0)8138 795 993 4

eMail: service@afatek.nl

bijvoorbeeld door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) in kennis te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Daartoe kunnen zij gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat evenwel niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn beslag legt op de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst opzegt, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van uw andere leveringswijze dan het standaardmodel dat wij hebben aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen vijftien dagen na de datum van uw kennisgeving van uw herroeping, terugbetalen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; In geen geval zal u ter zake van die terugbetaling een vergoeding in rekening worden gebracht. Terugbetaling kan worden geweigerd totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen opnieuw heeft verzonden naar gelang van de eerdere datum.

U bent de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons van de opzegging van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld:

AFATEK AG

Münchener Straße 13

85247 Schwabhausen

Deutschland

hetzij teruggekeerd, hetzij terug te geven, hetzij te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen beslecht. Zij dragen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen.

Zij mogen een eventuele waardevermindering van de goederen slechts dragen indien deze waardevermindering afhankelijk is gesteld van de voorwaarde dat deze waardevermindering is gebaseerd op een analyse van de aard, van de eigendommen: